Sonntag 27. Mai 2018

Dva zaujímavé príspevky o dejinách Milosrdných bratov v časopise Viera a život

Dvojmesačník Viera a život – časopis pre kresťanskú orientáciu priniesol v dvoch číslach za sebou (č. 6 z konca roku 2016 a č. 1 z r. 2017) pozoruhodné príspevky týkajúce sa dejín rehole Milosrdných bratov (č. 6 z konca roku 2016 a č. 1 z r. 2017) pozoruhodné príspevky týkajúce sa dejín rehole Milosrdných bratov na Slovensku: ich pôsobenia v Bratislave i na Spiši (Spišské Podhradie) – z pera renomovaných odborníkov.

 

Sú nimi prof.ThDr.  Štefan Lenčiš PhD., ktorý vyučuje na  Katolíckej univerzite v Ružomberku  a zároveň je riaditeľom Inštitútu cirkevných dejín. Autorkou druhého článku je Mgr. Ingrid Kušniráková PhD. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Oba príspevky zazneli na odbornej konferencii História Germánskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha na území dnešného Slovenska do r. 1780. Konala sa 10. septembra 2016 v Bratislave, v refektári Milosrdných bratov. Príspevky sa opierajú o odborný výskum oboch autorov i archívne pramene, vedecké bádanie. Z článku prof. š. Lenčiša sa dozviete viac o príchode rehoľníkov do Spišského Podhradia, o ich pôsobení na tomto mieste v r. 1672-1736, aj o osobnostiach kláštora a „brázde“, ktorú tu zanechali. Dozviete sa aj to, čo všetko vplývalo na život rehole v tomto prostredí. V článku doktorky Kušnirákovej sa zas možno dozvedieť podrobné informácie o konvente a nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave v ranom novoveku, o ich vzniku i stavebnom vývoji, finančnom zabezpečení, personálnom obsadení, ďalej o sociálnej a zdravotnej starostlivosti, na ktorej sa rehoľníci podieľali, o náboženských aktivitách, pastoračnej činnosti a kláštore v čase reforiem Márie Terézie a Jozefa II.

Pre tých z vás, ktorí nemali možnosť sa k časopisu a uvedeným článkom dostať, ich pripájame v pdf prílohe.

Viera a život č. 1 z roku 2017 

Viera a život č. 6 z roku 2016

 

 

Andrea Eliášová,

foto: archív (dobová fotografia kláštora a kostola Milosrdných bratov)

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefon: 02 57887-100
Telefon: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Darstellung:
http://www.milosrdni.eu/